Informace o zpracování osobních údajů
a
právech subjektu údajů

S ohledem na čl. 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen "GDPR")
společnost LifeEducation, s.r.o. jako správce údajů poskytuje Vám jako subjektu údajů informace o jejich zpracování a poučení o Vašich právech.

 1. Správcem osobních údajů dle čl. 4 bod 7) GDPR je společnost LifeEducation, s.r.o., se sídlem Zbraslavská 12/11, Malá Chuchle, 159 00 Praha a e-mailovou adresou info@lifeeducation.cz.
 2. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.
 3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 4. Správce zpracovává výhradně osobní údaje, které získal následujícími způsoby:
  4.1.  klient vyplnil registrační formulář;
  4.2.  klient vyplnil formulář pro vytvoření objednávky;
  4.3.  klient vyplnil kontaktní formulář;
  4.4.  klient vyplnil formulář pro přihlášení k odebírání newsletteru.
 5. Zpracovávanými osobními údaji jsou:
  5.1.  osobní údaje účastníka v rozsahu jméno, příjmení, bydliště, telefonní číslo a emailová adresa.
 6. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:
  6.1.  plnění smlouvy mezi klientem a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR;
  6.2.  oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR;
  6.3.  souhlas klienta se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
 7. Účelem zpracování osobních údajů je:
  7.1.  vyřízení objednávky klienta a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi klientem a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno, příjmení, e-mailová adresa a telefonní číslo), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit;
  7.2.  zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
 8. Správce uchovává osobní údaje:
  8.1.  po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi klientem a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu);
  8.2.  po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 15 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
 9. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.
 10. Příjemci osobních údajů jsou osoby podílející se na dodání služeb či realizaci plateb na základě smlouvy.
 11. Správce nemá v úmyslu předávat osobní údaje do třetí země, do země mimo EU, nebo mezinárodní organizaci.

 12. Osobní údaje mohou být předány orgánům veřejné správy, avšak pouze v případě, kdy je to vyžadováno právními předpisy či relevantními rozhodnutími těchto orgánů.

 13. Za podmínek stanovených v GDPR má klient právo:
  13.1.  na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR;
  13.2.  opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR;
  13.3.  na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR;
  13.4.  vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR;
  13.5.  na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR;
  13.6.  odvolat souhlas se zpracováním písemně na adresu nebo elektronicky na e-mail správce uvedený v odst. 2 těchto podmínek;
  13.7.  podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.

 14. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů, technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.

 15. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 16. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

 17. Vyplněním jakéhokoliv z internetových formulářů uvedených v odst. 4 těchto podmínek potvrzujete, že jste seznámeni s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.